Etyka publikacyjna czasopisma Studia Edukacyjne jest godna z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics)

Redakcja

 1. Redakcja przestrzega w procesie wydawniczym wszelkich norm etycznych, celem przeciwdziałania różnorakim formom dyskryminacji oraz zachowania zasady wolności akademickiej.
 2. Redakcja organizuje proces recenzencki zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi w kwestii praw autorskich.
 3. Prace redakcji oparte są na standardach polityki prywatności i poufności, dotyczących np. ochrony danych osobowych wszystkich uczestników tych prac.
 4. Redakcja przeprowadza postępowanie recenzenckie i wydawnicze jednakowo, dla każdego nadesłanego artykułu.
 5. W procesie recenzenckim Redakcja stosuje mechanizm podwójnie ślepej recenzji.
 6. Redakcja podejmuje wszelkie starania by z procesu recenzenckiego wyeliminować możliwość wystąpienia jakichkolwiek konfliktów interesów na lini autorzy – recenzenci.
 7. Redakcja podejmuje decyzje odnośnie akceptacji lub odrzucenia nadesłanych prac, jednocześnie ponosi wszelką odpowiedzialność za te decyzje.

Recenzent

 1. Recenzent dokonuje merytorycznej i metodologicznej oceny artykułu.
 2. Recenzent zobowiązuje się do zachowania poufności względem recenzowanej pracy.
 3. Recenzent przyjmując artykuł do recenzji zobowiązuje się na dostarczenie redakcji swojej opinii w wyznaczonym terminie, korzystając z wzoru arkusza recenzenckiego przesłanego przez redakcję czasopisma.
 4. Recenzenci zobowiązani są poinformować niezwłocznie redakcję o wszelkich dostrzeżonych przez siebie oznakach plagiatu.

Autor

 1. Autorzy wraz z manuskryptem dostarczają redakcji listę afiliacji oraz źródeł finansowania omawianych w tekście badań.
 2. W przypadku manuskryptów wieloautorskich, Autorzy ujawniają wkład poszczególnych autorów w powstanie pracy.
 3. Autorzy dostarczają manuskrypt prezentujący oryginalne wyniki badań.
 4. Autorzy sporządzają przypisy i bibliografię załącznikową manuskryptu zgodnie z przyjętym przez Redakcję wzorem.
 5. Autorzy akceptują procedurę recenzencką naszego czasopisma i zobowiązują się do poprawienia manuskryptu zgodnie z sugestiami recenzentów.
 6. Autorzy zobligowani są do akceptacji polityki zero tolerancji wobec zjawiska plagiatu i fałszowania wyników badań stosowanej przez czasopismo.
 7. Autor poprzez nadesłanie tekstu do publikacji akceptuje jednocześnie stosowaną przez redakcję politykę przeciwdziałania zjawisku „ghostwriting” oraz wyrażają zgodę na publikacje tekstu zarówno w formie papierowej, jak i elekteornicznej.