Studia Edukacyjne to interdyscyplinarne czasopismo naukowe poświęcone zagadnieniom edukacyjnym, indeksowane w European Reference Index for the Humanities (ERIH Plus). Stanowi ono płaszczyznę pozytywnej konfrontacji różnorodnych sposobów postrzegania i badania rzeczywistości społecznej; płaszczyznę interparadygmatycznego i interdyskursywnego dialogu reprezentantów odmiennych opcji teoretycznych i metodologicznych. Debaty na łamach czasopisma pozwolić mają na swoistą krystalizację najważniejszych dylematów współczesnych nauk o edukacji oraz relacji między wychowaniem a tożsamością człowieka. Studia Edukacyjne rezygnują z jakiejkolwiek pedagogicznej ortodoksji, a ich celem jest szeroko rozumiana diagnoza współczesnej rzeczywistości edukacyjnej.

Zapraszamy do publikowania na łamach Studiów Edukacyjnych artykułów, recenzji i sprawozdań teoretyków i badaczy z ośrodków akademickich w Polsce i z zagranicy.

STUDIA EDUKACYJNE. WYDAWNICTWO NAUKOWE UAM DOFINANSOWANO SE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA. ROZWÓJ CZASOPISM NAUKOWYCH. Czasopismo "Studia Edukacyjne" (RCN/SP/0133/2021/1). DOFINANSOWANIE 17015,91 CAŁKOWITA WARTOŚĆ 17015,91.

Pierwotna wersja czasopisma: drukowana

ISSN: 1233-6688

Punktacja wg MEiN: 70 pkt.