Procedura recenzowania

Procedura recenzowania artykułów w czasopiśmie odwołuje się do zaleceń Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Autorzy przysyłając artykuł do publikacji w czasopiśmie wyrażają zgodę na proces recenzji. Nadesłane artykuły są poddawane ocenie formalnej przez Redakcję, a następnie są recenzowane przez dwóch recenzentów, którzy nie są członkami Redakcji pisma, posiadają co najmniej tytuł doktora habilitowanego oraz nie są zatrudnieni w jednostce wydającej czasopismo. Nadesłane artykuły nie są nigdy wysyłane do recenzentów z tej samej placówki z której pochodzi autor. Prace recenzowane są anonimowo – autor nie zna nazwisk recenzentów, a recenzenci nazwiska autora (tzw. „podwójnie ślepa recenzja”). Artykułowi nadawany jest numer redakcyjny, identyfikujący go na dalszych etapach procesu wydawniczego. Autor jest informowany o wyniku procedury recenzenckiej. Lista recenzentów publikowana jest w czasopiśmie raz w roku (co cztery numery).
Wzór recenzji

Wskazówki edytorskie dla autorów

Tekst powinien być napisany w edytorze tekstowym Word i zaopatrzony w przypisy dolne. Prosimy zawsze podawać pełen przypis (nie używamy: ibidem, tamże itd.). Prosimy nie wprowadzać podziału wyrazów, nie przerzucać pojedynczych liter kończących wers do nowego wiersza. Tekst prosimy napisać czcionką: Times New Roman, wielkość 12, interlinia 1,5, wyrównanie do lewej. Prosimy nie stosować pogrubień i rozstrzeleń. Wszelkie rysunki i wykresy muszą być wykonane samodzielnie (nie ma możliwości przedruków z innych wydawnictw). Artykuł musi być zaopatrzony w: (1) abstrakt w języku angielskim, (2) przetłumaczony na język angielski tytuł oraz (3) słowa klucze (min. 3, max 5) w języku polskim i angielskim.

Wzór przypisów

KSIĄŻKA:

Z. Bauman, Płynne życie, przeł. T. Kunz, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2007, s. 8.

TEKST W PRACY ZBIOROWEJ:

W. Welsch, Sztuczne raje? Rozważania o świecie mediów elektronicznych i o innych światach, [w:] Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku, red. M. Hopfinger, Oficyna Naukowa, Warszawa 2002, s. 470-471.

ARTYKUŁ Z CZASOPISMA:

B. Machalica, Wirtualna klasa, „Przegląd” 2008, nr 2, s. 24-25.

ARTYKUŁ INTERNETOWY:

B. Ratuszniak, Nowa NK.pl. Serwis walczy o użytkowników,
http://interaktywnie.com/biznes/artykuly/biznes/nowa-nk-pl-serwis-walczy-o-
uzytkownikow-14368, [dostęp: 29.08.2010].

Autor przesyłając artykuł do czasopisma wyraża zgodę na jego umieszczenie w Repozytorium UAM (AMUR) – pobierz oświadczenie (oświadczenie należy przesłać wraz z tekstem)